ДА РАЗКРИЕМ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, ДА ...

ДЕЙНОСТИ

В осъществяване на основните си цели Сдружението извършва следните ДЕЙНОСТИ:

- организира образователно-приключенски курсове за деца и младежи сред природата, целящи приобщаване на младото поколение към формите на приключенския туризъм, екологичната идея и борбата с хиподинамиката и застоелият начин на живот на младежите.

- разработва и изгражда опознавателни маршрути и места за наблюдение и обучение в места с характерни и уникални природни и биосверни ценности и местообитания, и за достигането на критериите за „Достъпна среда" за хора в неравностойно социално положение.

- организира прояви, свързани с опазването на околната среда и популяризирането на екологичната идея и културно-историческото наследство

- разработва и изпълнява курсове и програми, свързани с превенцията на рисковото поведение сред младите хора, чрез ангажирането им в различни организирани мероприятия сред природата

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info